+++++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน+++

^^^^^  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2561  กลุ่มจังหวัดที่ 8  ครั้งที่ 2  เพื่อร่วมสรุปผลการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณ  รีสอร์ท  เชียงราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ++  ขอบพระคุณภาพาจากท่านรองสุภาพ  กาวิค่ะ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน