สพม.39 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดัยชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดัยชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จัดโดยศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้การบริหารจัดการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องยูนนาน โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก