สพป.ตาก เขต 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง WAR ROOM สพป.ตาก เขต 1 ซึ่งในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 3 ราย ประกอบไปด้วยครู1 ราย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ราย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสพป.ตาก เขต 1 ในการพิจารณาคัดเลือกในร

ะดับจังหวัดตาก ต่อไป