สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม eMENSCR ผ่านโปรแกรม ZOOM

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม eMENSCR ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อฟังคำชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาของสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันนี้ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาดสาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา        นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM ฟังคำชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการเกิดความเข้าใจและสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการ/ดำเนินงานในระบบ eMENSCR อย่างถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันภายในระยะเวลา           ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ