สพม.39 ร่วมพิธีปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” รุ่นที่ 7

 

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” รุ่นที่ 7 ตามที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาลูกหลานเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าอย่างมีคุณภาพ และได้จัดการอบรมให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม มีความดี มีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกในสิ่งที่ดีงาม รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี และนำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดีของพ่อแม่ ชุมชน และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป     โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนชาติตระการวิทยา รวม 300 คน จัดระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก