อุตรดิตถ์ เขต 1 เจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  นายพยงค์  ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทั้งที่ร่วมกิจกรรม ณ จุดส่งสัญญาณถ่ายทอดและที่รับชมในรูปแบบออนไลน์  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ กล่าวรายงาน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ (ภาคเหนือ) จำนวน 56 เขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน จำนวน 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างการดี ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมถอดบทเรียน หรือ Best Practice สำหรับ ครู ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต/การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โดยแบ่งการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 คัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่การตัดสินในรอบที่ 2 โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง สพป.อุตรดิตถ์ และ สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ จุดส่งสัญญาณถ่ายทอดด้วย โดยมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด