++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/ 2562 +++

^^^^^  วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 1 / 2562   โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม    ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

///  และในโอกาสเดียวกันนี้  ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  ยังให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทัดเทียมจังหวัดอื่นจบประสบผลสำเร็จในระดับชาติ  จำนวน 2  รายการดังนี้

1.รายการเพลงคุณธรรม (ประเภททีม 5 คน ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนบ้านใสสอย   อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย

1.1 นางสาวมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์

1.2 เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์

1.3 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนกุลวิทย์

1.4 เด็กหญิงแจแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล

1.5 นางสาวโนรี  ชนาวีร

ครูผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย นายวิจิตร  วิมาลัยและนางพัชราภรณ์  วิมาลัย

2.รายการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ( ทีม 2 คน ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ได้แก่โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1 เด็กชายวสุพล  ประชาคมเสรี

2.2 เด็กชายศักดิภัทร  คำปา

ครูผู้ฝึกสอน  ประกอบด้วย นายถาวร  ชุมสงฆ์ และนางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ

++ในการนี้  ยังมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา  อำเภอขุนยวม    เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธานุเสกสรร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โครงการยกย่องเชิดชูเด็กประพฤติดีมีค่านิยม  เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562  เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านสิริรัฐ  ชุมอุปการ+++

+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน