สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบข้อสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับมอบข้อสอบ  ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ  (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบในวันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑