ผอ. เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอลำปลายมาศ (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) เพื่อความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นปรานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอลำปลายมาศ (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ (สพม.บุรีรัมย์) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการประชุมได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงข้อราชการราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบนโยบายในการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสรรอัตรากำลัง การทำผลงานวิทยฐานะ ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และกฎเกณฑ์ของทางราชการ

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ ๑ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้วยทุ่มเทเสียสละ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘ ดังนี้ รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว , โรงเรียนต้นแบบสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ , รางวัล Best Practice ผู้บริหาร–ครูผู้สอน , รางวัลนวัตกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต้านทุจริต , รางวัลบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา , รางวัลภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา , รางวัลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร-ด้านการเรียนการสอน และรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม สำหรับครู-ผู้บริหารสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล นางชิดชนก แกล้วกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) ได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวันนี้ตั้งจุดบริการ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ (สพม.บุรีรัมย์) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์