ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ITA ระดับประเทศ

8 ธันวาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย และบุคลากรในสังกัดซึ่งเป็นคณะทำงานของ สพฐ. ประกอบด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางวัชรา คำภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายบุญญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพระดับภาค ภาคเหนือ ในจำนวน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค และดำเนินการจัดกิจกรรมในระดับภาคเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด โดยระบบออนไลน์