การประชุมสมัยสามัญสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

การประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย) และชมรมรองผู้อำนวยการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสุชาติ บุญวีรบุตร นางสาวพเยาว์ ม่านทอง นางสาวอัจฉรา ขุนาพรม และนายศิรัฐช์พงศ์ ยศราวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย) และชมรมรองผู้อำนวยการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มีความรู้และแนวคิดที่จะนำไปใช้สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและความสามัคคีในหมู่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๒ โรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือรากฐานผู้นำทางวิชาการ โดยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประจำจังหวัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รองรับระบบการเรียนการสอนแบบ On Line หรือ On Site ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ