++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ+++

^^^วันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.พุฒขาด จันทร์ดำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังการบรรยายตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน การแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน “กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ“ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 – 2 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยมี นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน และมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบรรยายพิเศษและให้การต้อนรับ+++ไกรสร  สิงหนาท  ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน