พิธีมอบทุนจากมูลนิธิจินตนาโฟ้ก โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต ๒

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง  นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิจินตนาโฟ้ก มูลนิธิจินตนาโฟ้ก เพื่อการศึกษา อำเภอภูกระดึง ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มความสามารถโดยการให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนให้เป็นคนดีมีความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และให้ทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โครงการห้องสมุด โครงการปรับปรุงห้องเรียน สนับสนุนเทคโนโลยีจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา ในปีนี้มีนักเรียนได้รับทุนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน เป็นเงิน ๒๐๒,๕๐๐.-บาท     โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิจินตนาโฟ้กที่ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาและได้มอบทุนต่อเนื่องตลอดมา ขอให้ลูก ๆ นักเรียนที่ได้รับทุนได้ใช้ทุนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญคือการแสดงความขอบคุณต่อผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาให้ทุนการศึกษากับเราด้วยการเขียนจดหมายขอบคุณท่านเหล่านั้น และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยที่ทุกท่านเคารพศรัทธานับถือ  จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังใจ กำลังกายที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป