สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ม.3 และม.6 สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

+++++นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2560  สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก           ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม   เรวดี…ภาพ / ข่าว