สพม.19 จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสอบ ONET

วันที่ 31  มกราคม  2562  ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  (เลย-หนองบัวลำภู) นายไพโรจน์ พรมสอน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กับคณะกรรมการการจัดสอบในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ