สพป.ลำพูน เขต 2 ชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบ ให้หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และตัวแทนศูนย์สอบ ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2