สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปูพรมนิเทศ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย

นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น เพื่อประเมินระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนรายบุคคล ตามเกณฑ์และคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อส่งต่อในการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน อ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้น และ PLC การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement :PA ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย #หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม มุ่งสู่ #โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามที่ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบเป็นจุดเน้น ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภาคมเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามกรอบภารกิจที่กำหนดให้เสร็จสิ้น ครบ 100% ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564