อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติ

18-19 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ-การประเมินผลการปฏิบัติงาน Preformance Agreement : PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัด สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากรตลอดการประชุมสัมมนา ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19  และในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ให้เกียรติเยี่ยมการดำเนินการประชุมสัมมนา พบปะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งพบปะและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา