สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนางสาวฉันทนา สำลี ศึกษานิเทศก์  เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ จำนวน ๑๑ สนามสอบ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ กำหนดจัดการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒