อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA สำหรับครูผู้สอนสู่การปฏิบัติ

25 ธันวาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน Preformance Agreement : PA สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น วันที่ 25 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 1 เป็นผู้แทนครูผู้สอนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแล และในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 i6jomuj 2 เป็นผู้แทนครูผู้สอนจากโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ลับแลและทองแสนขัน โดย 1 โรงเรียน/ 1 ครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปขยายผลต่อเพื่อนครูในโรงเรียน และ 26 ธันวาคม 2564 เปิดโอกาสให้คุณครูทุกคนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาไปพร้อมๆกับการประชุมสัมมนาON SITE โดยออน์ไลน์ ด้วยระบบ ZOOM ตลอดการประชุมสัมมนาซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัด สพป.ตาก 1