สพฐ.กำหนดแนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานการกำหนดแนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ และมอบนโยบายการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง พ.ศ.๒๕๖๐ มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณา การประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสรุปข้อมูลและนำเสนอแนวทางเพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาพรวมทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ