ผอ.สพม.39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบที่ 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก, สนามสอบที่ 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา, สนามสอบที่ 11 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และสนามสอบที่ 8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ เพื่อบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้กำหนดสนามสอบ จำนวน 24 สนามสอบ ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์