ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่  ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยวันแรก ได้เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัว  สนามสอบโรงเรียนวรราชวิทยา ส่วนวันที่สองได้ตรวจเยี่ยม จำนวน ๓  สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒  อำเภอวังสะพุง ซึ่งมีนักเรียนสังกัด สพฐ. สพม.เขต ๑๙ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กองการศึกษาพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลบุ่งไสล่  สามเณรโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง และวัดวังสะพุงพัฒนาราม  สนามสอบโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน   สนามสอบโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สนามสอบโรงเรียนวรราชวิทยา เพื่อกำกับติดตาม ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนผู้เข้าสอบ  รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย  โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง เพื่อให้กระบวนการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้  ซึ่งทุกสนามสอบได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย