โครงการปั้นขยะให้เป็นทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พลิกฟื้นขยะให้มีมูลค่าจากการจัดทำโครงการปั้นขยะให้เป็นทอง โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูปรวรรณ สอนเพ็ง และ นายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้กำลังใจ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที ทั้งในด้าการเกษตร อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมใช้นรูปแบบ BSPWIT Model โดยใช้หลักติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการนำขยะอินทรีย์ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น ใบไม้ มูบสัตว์ ผลไม้ ผัก เศษอาหารในโรงอาหาร และในครัวเรือน มาทำเป็นปุ๋ยหมัก และนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักกลับมาใช้ในการปรับปรุงดินภายในโรงเรียน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ต้นทุน สามารถนำปุ๋ยหมักที่ได้มาขายและส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้เรียนในอนาคต อีกทั้ง ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและท้องถิ่น
เนื่องจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา มีบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีเศษใบไม้ปริมาณมาก ทำให้ประสบปัญหาในเรื่องของขยะ ครูและนักเรียนจึงคิดต่อยอดนำเศษใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ซึ่งการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองนี้ไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลมากและเป็นการสร้างรายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ นักเรียนมีความตั้งใจใฝ่รู้ในการที่จะเรียนรู้จนสามารถนำมาขายเป็นรายได้ และประกอบเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต