รร.จุนวิทยาคม จัดค่ายกล้าคุณธรรม ละอ่อนพะเยากล้าดี กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา : นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม

เป็นประธานเปิดค่าย “การอบรมกล้าคุณธรรม ละอ่อนพะเยากล้าดี กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา กิจกรรมหลัก ส่งเสริมประชาชนร่วม

สีบสาน รักษา ต่อยอด งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพะเยา กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ

เยาวชนคนสร้างสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.๑ เข้าร่วม จำนวน ๑๗๔ คน ระหว่าง

วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม โดยได้รับความเมตตาจาก

พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรักโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตั้มม่อน ประธานเครือข่ายเพื่อนคุณธรรม

พร้อมพระธรรมวิทยากร โดยการสนับสนุนของ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด