โครงการทำนานอกห้องเรียน สืบสานข้าวของพ่อโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

11 มกราคม 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการหว่านข้าวเปลือกลงแปลงนา #โครงการทำนานอกห้องเรียนสืบสานข้าวของพ่อ  ของโรงเรียนบ้านชำทอง ซึ่ง คุณวิโรจน์ เกตุสุวรรณ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านชำทอง ได้สนับสนุนแปลงนาจำนวน 15 ไร่ ณ บ้านชำทอง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน ใช้ในการทำนาเพื่อนำผลผลิตที่ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านชำทอง และแบ่งผลผลิตส่วนหนึ่งจำหน่ายเป็นรายได้สำหรับให้โรงเรียนใช้พัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านชำทอง และจ้างครูเพิ่มเติมเพื่อให้มีครูครบห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนบ้านชำทองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีครูผู้สอนตามเกณฑ์อัตรากำลังไม่ครบชั้นเรียนโดยมีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านชำทอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลจนกว่าจะได้ผลผลิต และนอกจากนี้ยังเป็นการให้นักเรียนโรงเรียนบ้านชำทองได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น เป็นการวางรากฐานอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งหลังจากพิธีเปิดโครงการแล้ว นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาโรงเรียน และให้กำลังใจแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ณ โรงเรียนบ้านชำทอง โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ บุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางสาวอธินา ขัดผาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทอง คุณวิโรจน์ เกตุสุวรรณ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านชำทอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านชำทอง