อุตรดิตถ์ เขต 1 สรุปผลการนิเทศฯ การจัดการการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และวางแผนเดินหน้าสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

12 มกราคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม #สรุปผลการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขค 1 ณ ห้องประชุมลางสาด โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแลและติดตามงานกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านเข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานผลการนิเทศฯ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564  ตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและโรงเรียนที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ผลสรุป โรงเรียนมีการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน และปรับสภาพภายในห้องเรียน เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น  #หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม ตามที่ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการดำเนินการ  เน้นการนิเทศการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนอย่างเข้มงวด  ทุกโรงเรียนมีการดำเนินการ PLC การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของครู โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะการคิดคำนวณ เช่น สอนซ่อมเสริม คิดเลขเร็ว สื่อ และเกม โรงเรียนมีความต้องการสื่อในการพัฒนานักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษทางการศึกษา ทั้ง 9 ประเภท มีการการจัดทำแผน IEP และ IIP ซึ่งโรงเรียนมีความต้องการพัฒนาการคัดกรองนักเรียนและต้องการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส่วนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยมาก  เป้าหมายต่อไปที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างเข้มข้น คือ #การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้