ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 2 –3 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา 2561 ณ สถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดแม่ฮ่องสอน) การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ