โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปิดงานตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกันเป็นประธาน เปิดงานตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข.(ภาษาจีน) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 กล่าวว่า งานวันตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข.(ภาษาจีน) ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเทศกาลวันตรุษจีนนั้น มีกิจกรรมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากชาวจีนได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานกันในประเทศต่างๆทั่วทุกทวีป ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในส่วนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นั้นได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนมาเป็นระยะเวลาร่วม 10 กว่าปีแล้ว จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมงานตรุษจีนหรรษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน เพื่อให้มีระดับความรู้ที่สูงขึ้น และขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด รอง ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า เทศกาลวันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่แพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากชาวจีนได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกทวีป ดังนั้นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้น จึงมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในปีนี้วันตรุษจีน ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข.(ภาษาจีน) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนหรรษา เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกปี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถ รวมถึงด้านทักษะทางภาษาจีน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ม.4 – 6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีน รวมถึงนักเรียนที่มีความสนใจในภาษาจีน

กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะภาษาจีน อาทิ การเขียนลำดับขีด(ทุกระดับชั้น), การคัดลายมือ(ทุกระดับชั้น), การเขียนตามคำบอก( HSK ระดับ 3-4), การแตะขนไก่(ทีมละ 3 คน), การประกวดร้องเพลงจีน และเต้นรีวิวประกอบเพลง (ทีมละ 7 คน) ในการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนหรรษาครั้งนี้ ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2561 และได้รับการสนับสนุนวิทยากรประจำซุ้มวัฒนธรรมจีน จากสถาบันขงจื้อ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ข่าว: หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์