โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สกัดกั้นภาวะทุพโภชนาการ ด้วยการสอนให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างวัตถุดิบปลอดสารพิษ 100% พร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สกัดกั้นภาวะทุพโภชนาการ ด้วยการสอนให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างวัตถุดิบปลอดสารพิษ 100% พร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชน” โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ ตั้งอยู่ในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 (สพป.สงขลา เขต 1) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนรวม 194 คน มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนางปาลีวรรณ สิทธิการ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ในการนี้ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 1 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตพื้นที่มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 141 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวัน 100% เขตพื้นที่ได้สนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณ การให้ความรู้การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง รวมถึงการประสานความร่วมมือในระดับโรงเรียน ชุมชน องค์กร และการดำเนินงานในรูปแบบโครงการ เช่น โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการยิ่งเทห์ยิ่งน่ารัก โครงการขยับกายกินผักและผลไม้ และเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ ได้ดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่า”ปัญหาไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน” จนประสบความสำเร็จในการทำเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ แม้พื้นที่เป็นดินทรายชายทะเลยากต่อการทำเกษตร สามารถต่อยอดนำความรู้สู่ชมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผลผลิตจากเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นำเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียน นักเรียนนำรายได้จากการเกษตรฝากกับธนาคารโรงเรียน เป็นเงินออมเก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อการเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ..ในด้านของ นางเพียรสิริ ชุมอินทร์ ผู้ปกครองนักเรียน เล่าเพิ่มเติมว่า ลูกตนเองกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่แห่งนี้ ลูกมักจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปใช้ที่บ้านเสมอ ซึ่งตนเองก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นกัน ตอนนี้ทำบ่อเลี้ยงปลานิล สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ตนยังได้ซื้อสินค้าจากสหกรณ์โรงเรียน ตั้งแต่ของใช้ในครัวเรือน ไข่ไก่ ผักปลอดสารพิษ ที่สำคัญลูกเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็จะได้รับเงินปันผลจากรายได้นี้ด้วย ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในวันนี้ ประโยชน์จึงไม่ได้เกิดแค่กับนักเรียน แต่ได้ลงสู่ครอบครัว ลงสู่ชุมชนอีกด้วย
รุณฤดี ข่าว/ทินกร ภาพ