ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอทุนให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (MEXT) Scholarship for 2022” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จะจัดสอบข้อเขียนในวันที่ 20 ก.พ. 65 และสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันที่ 7 มี.ค. 65 ผ่านระบบออนไลน์

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ สำนักความสัมพัธ์ต่างประเทศ สป. www.bic.moe.go.th (หัวข้อทุนข่าว) และส่งใบสมัคร สมัครไปยังสำนักความสัมพัธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 28 ม.ค. 65