รร.นาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินรางวัล “รร.พระราชทาน” ก่อนประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด

18 มกราคม 2565 นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเติมเต็มข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด ของโรงเรียนนาอินวิทยาคม ตั้งอยู่อำเภอพิชัย มี นางณัฏฐา อุ่นแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนี้ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯ และร่วมเติมเต็มข้อมูลของโรงเรียนฯ ซึ่งโรงเรียนนาอินวิทยาคม เป็นโรงเรียนเดียวใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดและตัวอำเภอ แต่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายรูปแบบทั้งการเน้นในสายวิชาการ และสายอาชีพเพื่อรองรับการมีอาชีพ มีงานทำในกรณีที่ผู้เรียนมิได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น