NBT Phitsanulok ถ่ายทำรายการ Kidsดี ตอน “เด็กอิ่มท้อง น้องอิ่มใจ” โรงเรียนบ้านวังเบนฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

18 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้สัมภาษณ์ในการดำเนินการถ่ายทำรายการ Kidsดี เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง จาก NBT Phitsanulok  ตอน“เด็กอิ่มท้อง น้องอิ่มใจ” ณ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อำเภอทองแสนขัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มี คุณสินีนาถ  ธนะไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) มี นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จำนวน 101 คน ครูและบุคลากร จำนวน 10 คน เป็นโรงเรียนที่มีระยะทางห่างไกลจากตัวอำเภอและชุมชนอื่นๆ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน Stand Alone ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “เด็กอิ่มท้อง น้องอิ่มใจ”ของโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)” เป็นโครงการยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการผ่านฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดภาพความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน เช่น ฐานการทำอิฐบล็อกตัวหนอน ฐานประมงในโรงเรียน ฐานไข่ไก่อารมณ์ดี ฐานเพาะเห็ดนางฟ้า(ภูฐาน)พอเพียง ฐานการทำขนมดอกจอก เป็นต้น ซึ่งรายการ Kidsดี จะออกอากาศทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 2 HD