อุตรดิตถ์ เขต 1 ทำ MOU เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

24 มกราคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน / โรงเรียน Stand Alone ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยก่อนการดำเนินการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในรูปแบบออนไลน์ ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายที่จะต้องดำเนินการ และติดตาม ทบทวนภารกิจที่ได้มอบหมายในการดำเนินการไว้ พร้อมทั้งการหารือเตรียมวางแผนในการดำเนินการภารกิจสำคัญ เช่น การจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข การดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา ในแต่ระระดับของนักเรียนในสังกัด ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดทดสอบอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมถึงการเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเพื่อรวบรวมส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ตามกำหนด  และก่อนปิดการประชุมได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการรโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กับโรงเรียนวัดพระฝาง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 1 ฉบับ และระหว่างโรงเรียนวัดพระฝาง กับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น โรงเรียนบ่อพระ โรงเรียนวัดดอยแก้ว และโรงเรียนวัดช่องลม อีก 1ฉบับ เพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลือนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 4 ด้านของ สพฐ. (ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ) ตามบริบทของจังหวัดอุตรดิตถ์