พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่นายอศิระ ศรีวิสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ซึ่งโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒

นายอศิระ ศรีวิสุทธิ์ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ.