คณะผู้บริหาร สพป.กระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 โรงเรียนในจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 2-3  กุมภาพันธ์  2562   นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  ติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ป.6  และ ม.3 ทุกสนามสอบ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบในจังหวัดกระบี่  ระดับชั้น ป.6 จำนวน 25 สนาม ระดับชั้น ม.3 จำนวน 21 สนาม    เพื่อกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…สมมาตร  มีแต้ม