ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่  ๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์   อำเภอภูหลวง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน โดยได้ติดตามนโยบายเรื่อง ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน โดยใช้กิจกรรม 5 ส.    การดำเนินการคัดแยกขยะในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  การเสนอของบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน  การตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบงานพัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ยังจำหน่ายไม่ได้ ให้ดำเนินการถอดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ,DLIT เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครูผู้สอนทุกห้องทุกชั้นเรียน  รวมถึงห้องปฏิบัติการต่าง ห้องครัวโรงอาหารของโรงเรียน   มี นายสันทวี  ศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบอำเภอภูหลวง ได้ร่วมให้ข้อมูลเก็บข้อมูล โดยมีนายธีรนาท  ธัมมนทีธนัฌชานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ รับนโยบาย ให้ข้อมูล เพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป