สพป.เลย เขต๒ ประชุมเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ได้มีการทะเลาะวิวาท  ใช้ความรุนแรง มีการละเมิดทางเพศ ตลอดจนปัญหายาเสพติดได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานศึกษา รวมถึงสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนยิ่งมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  มีหน้าที่ออกตรวจติดตามนักเรียน นักศึกษา ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ รวม 6 อำเภอร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทุกอำเภอร่วมเป็นคณะทำงานในการออกตรวจพื้นที่การเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์   กอร์ปกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการรณรงค์ เฝ้าระวัง ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ เพื่อที่จะยับยั้งและบรรเทาสถานการณ์  อีกทั้ง เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้