ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์ทางการบริหาร สพม.พงภกรน

+++++วันที่ 31 มกราคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และนายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต้อนรับและพบปะพูดคุย แนะนำการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 คน ที่ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางการบริหาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตามหลักสูตร เพื่อรับความรู้ทางภาคปฏิบัติจากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ  เรวดี…ภาพ / ข่าว