สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักถึงบทบาท ภารกิจ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว