ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ด้วย สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใหสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022