สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ด้วย สพฐ. ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพฐ. จึงขอให้ สพป./สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการ รายละเอียดดังแนบ

SO 252 สอ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5