สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ดร. ผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน  สัดส่วนการรับนักเรียน และพิจารณาการขออนุญาตเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2