ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู สพม.19 แสดงผลงานและแหล่งเรียนรู้ต่อผู้ตรวจราชการ ศธ.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วย ดร.วิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน  ได้ให้การต้อนรับนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะ ในโอกาสตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ได้รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายด้านการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียนได้นำเสนอการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบ STEM Ed. และการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบ Active Learning นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะยังได้ไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนของของปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและวิธีการทำสวนองุ่นให้แกนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ หนองบัวลำภู ที่ “ไร่องุ่นสวนป่า” ตามนโยบายประชารัฐ

……………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100003967617307&sk=photos&collection_token=100003967617307%3A2305272732%3A69&set=a.1332019830273591&type=3