วันพุธ เคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน ร่วมกันเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน

นางคำพวง วัชระเงิน ผู้แทนกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กล่าวถึงความดีที่ได้กระทำมา       ด้วยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความรักศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร และขอให้บุคลากรทุกคนมีความรักความสามัคคี ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร พร้อมกันนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง    ให้บุคลากรในสำนักงานทราบ  และได้มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรในสำนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ คือ นายดลยุทธิ์ ศรีรังกูร