สพม.สงขลา สตูล “โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนางสาวซาคริยา ชายเกลี้ยง ศึกษานิเทศ ได้ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย “โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน”เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 คนของโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เป็นการปูพื้นฐานทางด้านความคิดเปิดใจในการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางการสังเกต นำการคิดไปเชื่อมโยงในการเรียนการสอนบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆในรายวิชา IS นักเรียนสนุกกับกิจกรรมและโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด