สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนิคม สินธุพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( รอบ 12 เดือน)  จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพชร ตั้งแก้ว และนายอนุชา เลิศศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ/ข่าว : สุภาพร จอมใจ