สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียน ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์