Fantastic Festival at Suratthani2 School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เป็นกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านโครงการ Fantastic Festival  ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันทานาบาตะ วันชาติฝรั่งเศส และวันคริสต์มาส
การจัดกิจกรรมตรุษจีนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ความสำคัญและกิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีน  กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการสาธิตการไหว้เทพเจ้า การชงชา การเขียนคำอวยพร การประดิษฐ์หน้ากาก ศิลปะการตัดกระดาษ การถักเชือกจีน และการปรุงอาหารจีน นอกจากนี้ยังมีการแสดงและการละเล่นของชาวจีน โดยนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน ที่ล้วนสนุกสนาน สร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี