โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนแม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 180   หมู่ที่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่ 53 ไร่  3 งาน 39 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ใน ตำบลกองแขก  บ้านทัพ  ท่าผา  ปางหินฝน   ช่างเคิ่ง   แม่ศึก   และแม่นาจร   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2518 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ ของสังคมชนบทล้านนา ทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา อำเภอแม่แจ่ม มีจำนวนประชากร ประมาณ 56,723   คน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม    พืชเศรษฐกิจได้แก่   ถั่วเหลือง   กระหล่ำปลี   มัน  หอมแดง และข้าวโพดส่วนใหญ่นับถือ   ศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคืองาน มหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม   โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อการแสดงผลงาน ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่มซึ่งก็คือ   ผ้าซิ่นตีนจก

 

โรงเรียนแม่แจ่ม มีวิสัยทัศน์ จัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิต สัมพันธ์ชุมชน ก้าวสู่สังคม  โลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาคน บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ตามวิสัยทัศน์และปรัชญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้บ่มเพาะงาน สร้างชาติ สร้างเยาวชน ผลิดอกผล พัฒนาคน พัฒนาไทย ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

โดยมีศูนย์ฝึกษะอาชีพโรงเรียนแม่แจ่ม ประกอบด้วย

1.ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

2.ร้านภูมิแจ่มกาแฟสด

3.ร้านภูมิแจ่มเบเกอรี่

4.ร้านภูมิแจ่มแกลลอรี่

5.การทอผ้าตีนจก และผลิตสินค้าพื้นเมืองแม่แจ่ม

นอกเหนือจากส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนแล้ว โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียน คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนำผลงานไปต่อยอด และที่ขาดไม่ได้คือการเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้นักเรียนมีความอดทน มีความเพียร และมีความพยายาม เพื่อสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในอนาคตต่อไป

โรงเรียนแม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 180   หมู่ที่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่ 53 ไร่  3 งาน 39 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ใน ตำบลกองแขก  บ้านทัพ  ท่าผา  ปางหินฝน   ช่างเคิ่ง   แม่ศึก   และแม่นาจร   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2518 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ ของสังคมชนบทล้านนา ทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา อำเภอแม่แจ่ม มีจำนวนประชากร ประมาณ 56,723   คน    อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม    พืชเศรษฐกิจได้แก่   ถั่วเหลือง   กระหล่ำปลี   มัน  หอมแดง และข้าวโพดส่วนใหญ่นับถือ   ศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคืองาน มหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม    โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อการแสดงผลงาน ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่มซึ่งก็คือ   ผ้าซิ่นตีนจก

โดยมีวิสัยทัศน์ จัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิต สัมพันธ์ชุมชน ก้าวสู่สังคม  โลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาคน บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ตามวิสัยทัศน์และปรัชญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บ่มเพาะงาน สร้างชาติ สร้างเยาวชน ผลิดอกผล พัฒนาคน พัฒนาไทย

โดยมีศูนย์ฝึกษะอาชีพโรงเรียนแม่แจ่ม ประกอบด้วย

1.ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

2.ร้านภูมิแจ่มกาแฟสด

3.ร้านภูมิแจ่มเบเกอรี่

4.ร้านภูมิแจ่มแกลลอรี่

5.การทอผ้าตีนจก และผลิตสินค้าพื้นเมืองแม่แจ่ม